Suïcide heeft wel een plaats in psychologieopleiding

De Morgen titelde “5 jaar psychologie, 3 uur les over suïcide” (DM 22/12). De titel bleek een citaat uit één enkele getuigenis van een (anonieme) student. De klinisch psychologen die de opleiding aan de Universiteit Gent verzorgen en de opleidingsverantwoordelijken herkennen zich geenszins in het beeld dat in het betreffende artikel geschetst wordt.

We onderschrijven voluit het belang dat de opleiding klinische psychologie aan het thema suïcide moet toekennen. Het komt dan ook aan bod in verschillende opleidingsonderdelen. De drie uur waarvan sprake was in het artikel gaat over een gastles die gedoceerd wordt door Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, die verbonden is aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dergelijke gastlessen door collegae van andere faculteiten worden net georganiseerd omdat het noodzakelijk is de problematiek vanuit een multidisciplinaire aanpak te benaderen.

Daarnaast wordt het thema suïcide in vele opleidingsonderdelen, gedoceerd door de docenten verbonden aan de opleiding psychologie zelf, behandeld. Zowel op theoretisch vlak als tijdens de training van vaardigheden en tijdens stagebegeleidingen komt suïcide uitgebreid aan bod.

Het onderwerp komt ook regelmatig aan bod in de bespreking van klinisch onderzoek en gevalstudies omtrent de behandeling van bijvoorbeeld depressie, eetproblemen, angst, gedragsproblemen en andere psychiatrische aandoeningen bij volwassenen en jongeren.

Op dit moment wordt een nieuwe wetgeving over de erkenning van de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep ingevoerd, in afwachting van een eventuele terugbetaling van de in de wetteksten erkende vormen van psychologische behandeling. Dat steunt op uitgebreid overleg tussen de betrokken partijen.

Evenwichtig pakket

De Universiteit Gent anticipeerde op die nieuwe ontwikkelingen en biedt sinds september 2017 als eerste opleiding in Vlaanderen een nieuw programma klinische psychologie aan dat studenten voorbereidt op het nieuwe wetgevende kader. Uitgangspunt is het competentiemodel van de Hoge Gezondheidsraad.

Er werd veel aandacht besteed aan de specifieke inhouden die in elk klinisch opleidingsonderdeel aan bod moeten komen. Het resultaat was een nieuw, dynamisch en evenwichtig lessenpakket.

De centrale doelstelling was de studenten voor te bereiden op de brede klinische praktijk. Daar heeft de omgang met suïcide natuurlijk een belangrijke plaats in.

Het is betreurenswaardig dat het artikel geen volledig beeld van de bestaande realiteit schetste en de nieuwe ontwikkelingen niet duidde.

Caroline Braet (professor klinische psychologie), Ann Buysse (onderwijsdirecteur Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), Rudi De Raedt (professor klinische psychologie), Mattias Desmet (professor klinische psychologie), WouterDuyck (opleidingsvoorzitter psychologie), Ernst Koster (professor klinische psychologie) en Stijn Vanheule (professor klinische psychologie), allen verbonden aan de Universiteit Gent

(verschenen in De Morgen, 27 december 2017, PDF)

Comments are closed.

Post Navigation